วันนี้ขอเสนอความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงานกันครับ

อาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน
ต้องจัดการพลังงานภายในอาคารสำนักงาน โดยหลักๆ ให้ได้ ดังนี้
1. สามารถควบคุมความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ให้อยู่ภายในค่าที่กำหนดไว้ได้ โดยมีอุปกรณ์ในการจัดความสำคัญของอุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า และสั่งตัดได้ตามลำดับความสำคัญในกรณีที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง
2. มีการบันทึกผลและการวิเคราะห์ของการใช้พลังงานของอาคาร
3. มีระบบเปิด-ปิดแสงสว่างโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่กำหนด เพื่อประหยัดพลังงาน
4. มีระบบการเปิด-ปิดอุปกรณ์ระบบต่างๆ โดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่กำหนดเพื่อประหยัดพลังงาน
5. มีการบันทึกค่า Runtime เพื่อแสดงผลให้มีการตรวจสอบชิ้นส่วน และเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามอายุการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆ
6. สามารถต่อเชื่อมกับระบบตู้แช่ได้เพื่อบันทึกข้อมูล และค่าต่างๆ ตามที่เจ้าของกำหนด.