สำหรับพลังงานสีเขียวรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาไปสู่ความสมดุล คำนึงถึงการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ รับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และการเปลี่ยนแปลงของประชากร อาทิ การพัฒนาพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ โดยส่งเสริมให้เอกชนผลิตในปริมาณ 2,000 เมกกะวัตต์ขณะที่พลังงานทดแทนจากพลังงานสีเขียวหรือพืชพลังงาน มีเป้าหมายกำลังการผลิตอยู่ที่ 10,000 เมกกวัตต์

นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อพลังงานสีเขียว ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน ถือเป็นเวทีแรกที่
กระทรวงพลังงานประกาศแนวนโยบายที่ชัดเจนต่อการสนับสนุนพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง โดยจะเดินหน้าผลิตพลังงานชีวภาพจากหญ้าเลี้ยงช้าง หรือ หญ้าเนเปียร์ ให้ได้มากกว่า 10,000 เมกะวัตต์
เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า ให้ได้ร้อยละ 20 ในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานลงได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ร้อยละ 25 ใน 20 ปี